Projekta ideja radās no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā “Latvija 2030” definētās vīzijas “, proti, “Latvija – mūsu mājas – zaļa un sakopta, radoša un ērti sasniedzama vieta pasaules telpā, par kuras ilgtspējīgu attīstību mēs esam atbildīgi nākamo paaudžu priekšā”.
Projekts norisinājās trīs fāzēs: pirmās fāzes laikā tika apzināti projekta starptautiskie partneri un izvēlētas, saskaņotas un apstiprinātas konferences sesiju tēmas ar vietējiem un starptautiskajiem lektoriem, tāpat arī tika risināti loģistikas un organizatoriskie jautājumi.
Otrais projekta posms bija 7.septembrī Rīgā organizētā konference, kas norisinājās viesnīcā “Konventa sēta”. Tajā piedalījās 8 lektori, kas katrs dalījās ar savu redzējumu par ilgtspēju, tās iespējām un mūsu katra varēšanu to nodrošināt. Konferencē tika stāstīts un diskutēts par šādām tēmām: “Searching for the dream job in the environmental infrastructure” (Edgars Neilands, Latvija), “What can be found in your backyard? Optimism and innovative, green thinking” (Fanney Thorisdottir, Islande), “Extended participation” (Gunita Kulikovska, Latvija), “From ENSV to E-Estonia” (Anni Oja, Igaunija), “Availability of brain enhancement equipment in the Baltic region” (Andrejs Kozlovs, Latvija), “Accessibility in education – cornerstone for creating impact locally and globally” (Ellimaija Ahonen, Somija), “Creative industries in Kuldiga” (Artis Gustovskis, Latvija) un “Using laughter as an innovative tool to boost creativity” (Soren Dinitzen, Dānija).
Dalies
Projektā iesaistītie
Trešais posms bija konferencē pausto ideju analīze un uz tām balstītu jaunu projektu izstrāde. Projekta pieteikums tika iesniegts Ziemeļvalstu Ministru padomes izsludinātajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmā, no kuras tas saņēma finansējumu 50 000.00 DKK apmērā projekta realizācijai.